KONTAKT

REFERENCE

HOME

 

Dr. sc. Mile Bijelić, diplomirao 1961 godine, magistrirao 1971 godine te doktorirao 1983 godine, sve na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Skoro cijeli radni vijek ( 37,5 godina ) proveo na poslovima osiguranja. Počeo raditi u osiguranju 1963 godine i to u tadašnjem Osiguravajućem zavodu Karlovac na radnom mjestu rukovoditelja Sektora za računovodstvene i financijske poslove ( 2 godine ) a potom na radnom mjestu rukovoditelja Sektora pribave ( prodaje ) osiguranja i likvidacije obveza ( 7 godina ). Sredinom 1972 godine prelazi na radno mjesto direktora Sektora za osiguranje u Zajedničke službe ( danas Generalna direkcija ) Croatia osiguranja u Zagreb na kom radnom mjestu se zadržava do 1974. godine. Kako je početkom 1974 godine izvršena integracija osiguratelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u jednu osiguravajuću kuću i utvrđena nova organizacija imenovani je od 1974 do 1976 godine direktor Zajednice rizika osiguranja industrije a poslije nove reorganizacije u 1975 godini ( smanjenje broja zajednica rizika ) od 1976 godine pa do sredine 1990 godine direktor Zajednice rizika osiguranja imovine ( i Sektora za osiguranje imovine ) u Generalnoj direkciji Croatia osiguranja u Zagrebu .Od sredine 1990 godine ( po usklađivanju sa novim zakonom ) pa do sredine 1999 godine direktor je Sektora za osiguranje imovine a nakon toga vremena savjetnik za poslove osiguranja i reosiguranja imovine sve do kraja siječnja 2001 godine kada prestaje sa radom u Croatia osiguranju.

 

Od 1991.godine pa do 1997 godine pola radnog vremena, po Odluci Croatia osiguranja, radi  u Slovenica osiguranju Ljubljana kao savjetnik za organiziranje društva a prvenstveno za poslove osiguranja i reosiguranja  I poslije prodaje društva od strane Croatie 1997 godine nastavlja dalju suradnju kao konzultant za poslove osiguranja i reosiguranja i stručno osposobljavanje zaposlenika sve do 2003 godine.Za interne potrebe Slovenice napisao skriptu „Izvid, procjena i likvidacija šteta“ kod osiguranja stvari i financijskih gubitaka zbog prekida rada kod osiguranja imovine ( cca 100 autorskih kartica ).

 

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1985 izabran u zvanje „znanstveni suradnik“ Predavao na poslijediplomskom studiju ( smjer računovodstvo i financije ) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu ( od 1978 do 1991 ) i Rijeci ( od 1988 do 1990 ). U školskoj 2001/2002 i 2002/2003 godini predavao na dodiplomskom studiju Ekonomiku osiguranja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

 

Od radova objavio 4 knjige i to „Osiguranje“ udžbenik za srednje ekonomske škole koji je izišao u dva izdanja ( 1988 i 1990 godine ), zatim knjigu „ Zavarovanje in pozavarovanje „ koja je izišla u Republici Sloveniji 1998 godine te  „ Osiguranje i reosiguranje „ koja je izišla u Republici Hrvatskoj 2002 godine ( izdavač Tectus d. o. o.). Pored toga objavio preko 80 stručnih i znanstvenih članaka u raznim časopisima i zbornicima radova iz raznih područja osiguranja. Daleko najveći broj radova odnosi se na područje ugovora o osiguranju ( prvenstveno imovine ) te raspodjele rizika odnosno ugovora o suosiguranju i reosiguranju. Vodio niz stručnih savjetovanja i seminara i za zaposlenike osiguratelja u R. Hrvatskoj i R. Sloveniji te i za ugovaratelje osiguranja odnosno osiguranike u R. Hrvatskoj. Od 2001 godine ( kada je prestala suradnja sa Croatia osiguranjem ) bavi se sa pripremom i vođenjem seminara iz područja osiguranja imovine za osiguratelje i osiguranike, objavljivanjem stručnih članaka i knjiga, izradom određenih projekata iz područja osiguranja imovine ( revizija uvjeta osiguranja i cjenika premija ), savjetovanjem i stručnom pomoći kod upravljanja složenim i velikim osigurateljnim rizicima te savjetovanjem i pomoći kod izrade odštetnih zahtjeva ( i same izrade ) i pomoći u naplati osigurnine od osiguratelja.

 

Organizirao, nadzirao i vodio rješavanje svih velikih i složenih šteta za vrijeme rada u osiguravajućem zavodu/filijali Karlovac te i po prelasku na rad u Generalnu direkciju CROATIA osiguranja u Zagreb(od 1965 godine pa do sredine 1999 godine). Istovremeno od 1972 godine odobravao i vodio individualno kvotiranje velikih i složenih rizika u osiguranjima imovine (RISK MANAGEMENT).

 

Orijentacija Dr. sc. Mile Bijelića je,  po stupanju na snagu novog Zakona o obveznim odnosima, na konzultantske poslove iz područja IZRADE ODŠTETNIH ZAHTJEVA  I RISK MANAGEMENT. Iz tih područja objavio niz radova a i pripremio pisane radove za seminare koje je vodio ili u perspektivi će ih voditi.

 

Posjeduje licencu za posredovanje u osiguranju (licencu za brokera osiguranja).